Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség

Szó nél­kül kés­sel támadt a taxi­so­főr­re az utas, hogy meg­sze­rez­ze érté­ke­it; a Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 33 éves férfi 2018. május 25-én az éjje­li órák­ban, a IX. kerü­let, Nagy­vá­rad tér­nél lein­tet­te a sér­tett által veze­tett taxit, majd a XX. kerü­let, Ady Endre térre vitet­te magát.

A XX. kerü­let, Már­tí­rok útja kör­nyé­kén a vád­lott – min­den előz­mény nél­kül – meg­ra­gad­ta a sér­tett ingé­nek nya­kát, annál fogva hátra húzta őt, majd a másik kezé­ben lévő kés­sel több­ször meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta. A sér­tett – hogy sza­ba­dul­jon – a taxit nagy sebes­ség­gel kezd­te vezet­ni, és azzal éles kanya­ro­kat tett. A manő­ve­rek miatt a hátsó ülé­sen ülő férfi egy­szer eldőlt, azon­ban fel­ül­ve tovább szur­kál­ta a sofőrt. A gép­ko­csi a XX. kerü­let Ady Endre tér­nél lefulladt.

A vád­lott ekkor a sér­tett érté­ke­it köve­tel­te, aki átad­ta a pénz­tár­cá­ját. A 33 éves férfi még ellen­őriz­te, hogy van-e a sér­tet­ten gyűrű, majd az elvett tár­cá­val együtt elmenekült.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Figye­lem­mel a férfi erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­re, a tör­vény a bűn­cse­lek­ményt – köte­le­ző­en – élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.