Főoldal » Archív » Nyereségvágyból ölte meg a sértettet - letartóztatásban marad

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kény­szer­in­téz­ke­dés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki meg­öl­te a sértettet. 

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­vel szem­ben, aki 2018 szep­tem­be­ré­ben az éjsza­kai órák­ban lopá­si cél­lal bement egy kis­kun­maj­sai ingat­lan udva­rá­ba, majd a zajra fel­éb­re­dő sér­tet­tet az érté­ke­i­nek átadá­sa érde­ké­ben egy lapát­tal oly módon bán­tal­maz­ta, hogy az később a több­szö­ri, élet­men­tő beavat­ko­zás elle­né­re elhalálozott.

A ter­helt bűn­cse­lek­mé­nye 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés és elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel elren­del­te, mely hatá­ro­zat­tal szem­ben a ter­helt fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét meg­ala­po­zott­nak ítél­te, indo­ka­i­val egyet­ér­tett, ezért a tör­vény­szék hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.