Főoldal » Hírek » Nyílt utcán rabolta ki kiskorú áldozatát - Fotóval

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki rátá­madt egy tele­fo­ná­ló kis­ko­rú­ra. Bár a lány ellen­állt, táma­dó­ja kitép­te kezé­ből a tele­fon­ját, ráadá­sul még bele­rú­gott az olda­lá­ba és a tele­fon­nal együtt elmenekült.

A vád sze­rint a férfi - rövid­del azután, hogy őt a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te -, 2020. ápri­lis 5-én, 19 óra­kor Kis­kun­ha­las köz­pont­já­ban kerék­pá­ro­zott, ami­kor ész­re­vet­te a tele­fo­ná­ló kis­ko­rút. A vád­lott leug­rott a kerék­pár­ról, a lányt egy ház kerí­té­sé­hez lökte, köz­ben a tele­fon­ját köve­tel­te. A sér­tett rúgás­sal pró­bál­ta távol tar­ta­ni a táma­dó­ját, azon­ban a vád­lott addig dula­ko­dott vele, míg a tele­font a kezé­ből kitép­te. A sér­tett a táma­dó­ját a kerék­pár­já­nál fogva vissza­tar­tot­ta, és meg­pró­bál­ta a tele­fon­ját vissza­sze­rez­ni, azon­ban a férfi a föld­re lökte, ráadá­sul még bele­rú­gott az olda­lá­ba is, majd a tele­fon­nal együtt elmenekült.

A lány nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fér­fi­nak ami­att is felel­nie kell, mert pár nap­pal koráb­ban az egyik kis­kun­ha­la­si bolt elől egy 20 ezer forint érté­kű kerék­párt úgy lopott el, hogy a táro­ló­hoz zárt első kere­ket ott­hagy­ta. Később a hiány­zó kere­ket pótol­ta, és a bicik­lit 4 ezer forin­tért egy isme­rő­sé­nek elad­ta. A nyo­mo­zók a kerék­párt lefog­lal­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A jelen­leg más ügy­ben jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.