Főoldal » Archív » Nyolc és fél év fegyház rablás miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokon nyolc és fél év fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt egy 23 éves fér­fit egy 93 éves sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt.

 A vád­lott 2017. szep­tem­ber végén berúg­ta egy sal­gó­tar­já­ni lakás bejá­ra­ti ajta­ját, oda bement, kuta­tott, és eltu­laj­do­ní­tott egy bank­kár­tyát, 40.000.- forint kész­pénzt, vala­mint magá­val vitte a lakás bejá­ra­ti ajta­ja előtt lévő láb­tör­lőt is.

 A férfi néhány hónap­pal később, 2018. feb­ru­ár 2-án dél­előtt Sal­gó­tar­ján­ban azért ment egy csa­lá­di ház­hoz, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. Kopo­gott a ház bejá­ra­ti ajta­ján, majd az ajtót nyitó, 93 éves, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tet­tet mell­ka­son lökte. A sér­tett a föld­re esett, a vád­lott ezután a ház­ból 10.000 forint kész­pénzt, vala­mint egy nagy­ér­té­kű tele­ví­zi­ót tulaj­do­ní­tott el, miköz­ben a sér­tett tovább­ra is az elő­szo­bá­ban a föl­dön ült.

A rab­lás­sal oko­zott 120.000.- forint kár­ból 110.000.- forint a tele­ví­zió lefog­la­lá­sá­val és a sér­tett részé­re tör­té­nő vissza­szol­gál­ta­tás­sal megtérült.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 8 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, és 8 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A vád­lott külö­nös vissza­eső, a bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

A bíró­ság elren­del­te egy a fér­fi­vel szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát, és le kell töl­te­nie egy olyan sza­bad­ság­vesz­tést is, amely­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tot­ták 2017 júni­u­sá­ban. Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.