Főoldal » Archív » Nyolc év után fogták el a heroinfutárt

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki még 2010 máju­sá­ban egy kami­on­ban csak­nem 15 kg hero­int hozott az országba.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy kül­föl­di férfi 2010 máju­sá­ban egy kami­on­nal Gyu­lá­nál lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A kami­on­ban két tás­ká­ban mint­egy 15 kg hero­int hozott.

Tele­fo­non folya­ma­to­san egyez­te­tett a tár­sa­i­val, akik Szi­get­szent­mik­lós tér­sé­gé­ben, az M0 kami­on­par­ko­ló és szál­lo­da par­ko­ló­já­ban egy sze­mély­au­tó­val várták.

A par­ko­ló­ban köz­vet­le­nül tár­sai autó­ja mellé állt. Miköz­ben egyik társa a jár­mű­vek körül sétált, a vád­lott átrak­ta a két tás­kát a sze­mély­gép­ko­csi­ba. Rövid beszél­ge­tés után a vád­lott a kami­on­ba, tár­sai a sze­mély­au­tó­ba ültek és elhajtottak.

A férfi két tár­sát a BRFK nyo­mo­zói Vasad kül­te­rü­le­tén intéz­ke­dés alá von­ták és meg­ta­lál­ták náluk a kábí­tó­szert. A két fér­fit kábí­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt 2013 folya­mán sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

A vád­lott azon­ban elme­ne­kült, így vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki.

A fér­fit az elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2018 már­ci­u­sá­ban Azer­baj­dzsán­ban fog­ták el.

A Pest Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben most emelt vádat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt. A főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.