Főoldal » Archív » Nyolc fegyverrel és közel 1.500 db lőszerrel lépett be Magyarországra a török férfi

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti intéz­ke­dés­ként letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki a nála lévő lőfegy­ve­rek­kel és lősze­rek­kel teg­nap reg­gel Raj­ká­nál lépte át a magyar állam­ha­tárt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Fran­cia­or­szág­ban élő férfi hatod­ma­gá­val uta­zott egy kis­busz­ban, mikor az állam­ha­tár köze­lé­ben ható­sá­gi ellen­őr­zé­sük­re sor került.

A tizen­ki­lenc éves fér­fi­nál meg­ta­lált nyolc fegy­ve­ren, és az össze­sen 1.453 darab – külön­fé­le típu­sú – lősze­ren kívül nyolc darab cső­szű­kí­tő is lefog­la­lás­ra került. A fegy­ve­rek gyári azo­no­sí­tó szá­mai nem olvas­ha­tók, azo­kat koráb­ban kicsi­szol­ták.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt lőfegy­ver­rel vagy lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban - melyet az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt indít­vá­nyo­zott -, a bíró­ság a mai napon fog dön­tést hozni.