Főoldal » Hírek » Nyolc migránssal egy személyautóban - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy magyar fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól tele­fo­non kapott GPS koor­di­ná­ták és hang­üze­net alap­ján Baja kül­te­rü­le­tén, egy föld­úton sze­mély­au­tó­já­ba 8 szír és iraki állam­pol­gár mig­ránst vett fel azért, hogy az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lít­sa őket. Még Baján jár­tak, ami­kor a rend­őrök tet­ten érték. 

A vád­irat sze­rint a gyáli férfi – az ügy vád­lott­ja -  isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból arra vál­lal­ko­zott, hogy a koráb­ban az ország­ba ille­gá­li­san beju­tott mig­rán­so­kat Auszt­ri­á­ba jutá­suk érde­ké­ben az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­ja.  A férfi 2021. szep­tem­ber 14-én, dél­után, a mobil­te­le­fon­já­ra kapott GPS koor­di­ná­tát és hang­üze­ne­tet követ­ve, meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sa sze­rint az 55-ös számú főút Baja és Csá­voly közöt­ti sza­ka­szán egy föld­út­ra haj­tott. A meg­adott talál­ko­zá­si pon­ton fel­vett a sze­mély­au­tó­já­ba 8 szír és iraki állam­pol­gárt és elindultak.

Alig tet­tek meg néhány kilo­mé­tert, ami­kor a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei az 55-ös számú főúton fel­ál­lí­tott ellen­őr­zé­si pon­ton tet­ten érték a magyar ember­csem­pészt, az autó­já­ba zsú­folt nyolc határ­sér­tő migránssal.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a sze­mély­au­tó elkob­zá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.