Főoldal » Hírek » Nyomkövetővel a lábán próbált rabolni - letartóztatták - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fi­val szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­ban már két ügy­ben is vádat emelt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A gya­nú­sí­tott emi­att bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt, ami­kor a mos­ta­ni rab­lá­si kísér­le­tet a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint elkövette.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott - egy 51 éves férfi - 2022. feb­ru­ár 07-én késő este a VIII. kerü­let, Kőbá­nyai út – Köny­ves Kál­mán körút vil­la­mos­meg­ál­ló­ban oda­lé­pett a sér­tett­hez - aki tőle koráb­ban útba­iga­zí­tást kért - és a nő kezé­ben levő mobil­te­le­font köve­tel­te. Ami­kor a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, a férfi meg­pró­bál­ta kiven­ni a kezé­ből a tele­font, a nő azon­ban erő­sen szo­rí­tot­ta, ezért a gya­nú­sí­tott őt ököl­lel, több­ször nagy erő­vel arcon és fejen ütöt­te. A sér­tett az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re esett, a tele­font azon­ban tovább­ra is erő­sen mar­kol­ta. A férfi még ekkor is meg­pró­bál­ta elven­ni tőle a tele­font, ezért a föl­dön fekvő nőt még több­ször meg­ütöt­te. Az elkö­ve­tő a bán­tal­ma­zást a hely­szín­re érke­ző rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta abba. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük orr­csont és arc­csont törést szenvedett.

A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint jelen­leg is több más bün­te­tő­el­já­rás folyik vele szem­ben. A Fővá­ro­si Főügyész­ség két ügy­ben is vádat emelt a fér­fi­val szem­ben, mind­két ügy­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A két ügyet később a bíró­ság egye­sí­tet­te, az eljá­rás­ban a férfi nyom­kö­ve­tő­vel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt. A kény­szer­in­téz­ke­dés sem tar­tot­ta vissza őt attól, hogy újabb, jelen­tős tár­gyi súlyú és kirí­vó­an erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség mind­ezek alap­ján indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amit a bíró­ság elren­delt. A letar­tóz­ta­tás­ról ren­del­ke­ző vég­zés végleges.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-25

A Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­ban a férfi két másik, vád­eme­lés­sel érin­tett ügyé­ről is hírt adott:

https://ugyeszseg.hu/megutotte-a-sertettet-aki-hanyatt-esve-eletveszelyes-serulest-szenvedett-vademeles-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/ugyanannal-a-dohanyboltnal-ismet-bantalmazott-egy-ferfit-ujabb-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/