Főoldal » Archív » Nyomozás a hétvégén Érpatakon történtek miatt

A hét­vé­gén Érpa­ta­kon tör­tén­tek­kel össze­füg­gés­ben, Izra­el nagy­kö­ve­te a teg­na­pi napon meg­ke­re­sés­sel for­dult a Leg­főbb Ügyészséghez.

A Leg­főbb Ügyész­ség a meg­ke­re­sést – amely tar­tal­ma sze­rint fel­je­len­tés­nek minő­sül – továb­bi intéz­ke­dés végett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség­nek továbbította.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a mai napon közös­ség elle­ni uszí­tás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást ren­delt el, mely­nek lefoly­ta­tá­sá­val a Nyír­egy­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got bízta meg.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály