Főoldal » Archív » Nyomozás a nagykátai időközi önkormányzati választással kapcsolatban

A Pest Megyei Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt nyo­mo­zást ren­delt el a Job­bik Magyar­or­szá­gért Moz­ga­lom kép­vi­se­lő­i­nek fel­je­len­té­se alap­ján. A fel­je­len­tés a Nagy­kát­án, 2014. janu­ár 19. nap­ján lebo­nyo­lí­tott idő­kö­zi önkor­mány­za­ti válasz­tás sza­va­zó­i­nak szer­ve­zett szál­lí­tá­sá­val függ össze.
A nyo­mo­zást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - nyo­mo­zás a nagy­ká­tai önkor­mány­za­ti válasz­tás­sal kapcsolatban