Főoldal » Archív » Nyomozás elrendelése garázdaság vétsége miatt az operatőrnővel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon nyo­mo­zást ren­delt el azzal az ope­ra­tőr­nő­vel szem­ben, aki 2015. szep­tem­ber 8. nap­ján a rösz­kei gyűj­tő­pont­nál a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint bűn­cse­lek­ményt köve­tett el mig­rán­sok sérelmére. 

Az ügy­ben a fel­je­len­tés a Csong­rád Megyei Főügyész­ség­re érke­zett. A fel­je­len­tés sze­rint a hely­szí­nen for­ga­tó tévé tár­sa­ság ope­ra­tőr­nő­je több mene­kül­tet bán­tal­ma­zott, köz­tük gyer­me­ket is. 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a fel­je­len­tést az annak elbí­rá­lá­sá­ra jogo­sult Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség­re továbbította.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a fel­je­len­tés ada­tai alap­ján a mai napon garáz­da­ság vét­sé­ge gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást ren­delt el. A nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­val a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got bízta meg. A nyo­mo­zás a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség foko­zott fel­ügye­le­te mel­lett folyik.

A nyo­mo­zás során az eljá­ró ható­ság vizs­gál­ja az eset­le­ge­sen meg­va­ló­su­ló súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pít­ha­tó­sá­gát is.

Az eljá­rás mielőb­bi lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben az ügyész­ség meg­tet­te a szük­sé­ges intézkedéseket.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye