Főoldal » Archív » Nyomozást rendelt el az ügyészség a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feljelentése alapján

A Nem­ze­ti Föld­alap­ke­ze­lő Szer­ve­zet (NFA) Tolna-, Baranya- és Fejér megyei ingat­la­no­kat érin­tő­en, a "Föl­det a Gaz­dák­nak" Prog­ram­mal kap­cso­la­tos eset­le­ges vissza­élé­sek gya­nú­ja miatt tett beje­len­tést a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen.

 Az NFA a prog­ram­mal kap­cso­lat­ban ellen­őr­zést foly­ta­tott le, amely­nek során fel­me­rült, hogy a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­re Tolna megyei, Bara­nya megyei és Fejér megyei föld­te­rü­le­tek vonat­ko­zá­sá­ban a ter­mő­föl­dek­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­ke­rü­lé­sé­vel kerül­he­tett sor.

Az NFA beje­len­té­sét a bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­tet érin­tő részé­ben a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vizs­gál­ta, azt fel­je­len­tés­ként érté­kel­te, és az alap­ján 2018. ápri­lis 17-én a fel­je­len­tés kiegé­szí­té­sét ren­del­te el.

A fel­je­len­tés­ki­egé­szí­tés során beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt, mező- és erdő­gaz­da­sá­gi hasz­no­sí­tá­sú föld jog­el­le­nes meg­szer­zé­se bűn­tet­té­nek gya­nú­ja fenn­áll, ezért a kerü­le­ti ügyész­ség isme­ret­len tet­tes ellen a nyo­mo­zást elrendelte.

A nyo­mo­zás tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nyek össze­tett vol­tá­ra, illet­ve körül­mé­nye­i­re is tekin­tet­tel a kerü­le­ti ügyész­ség a nyo­mo­zás tel­je­sí­té­sé­vel a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dát bízta meg.

A nyo­mo­zás határ­ide­je 2018. júni­us 17. napja, amely meghosszabbítható.