Főoldal » Archív » Nyomozást rendelt el az ügyészség az adóellenőrök sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal fel­je­len­té­se alap­ján hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te gya­nú­ja miatt ren­delt el nyo­mo­zást az ügy­ben.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye