Főoldal » Hírek » Nyomozást rendelt el az ügyészség az igazságügyi miniszter feljelentése alapján - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Varga Judit nagy nyil­vá­nos­ság előtt elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­ge miatt isme­ret­len tet­tes ellen tett fel­je­len­tést az ügyészségen.

A sér­tett fel­je­len­té­sé­nek lénye­ge sze­rint, 2021. decem­ber 27-én isme­ret­len elkö­ve­tő „Az ördög ügy­véd­je” elne­ve­zé­sű közös­sé­gi olda­lon valót­lan állí­tá­so­kat tett a sze­xu­á­lis ori­en­tá­ci­ó­já­ra vonat­ko­zó­an, vala­mint arról, hogy egy kor­rup­ci­ós ügy­ben köz­vet­le­nül érintett.

A sér­tett indít­vá­nyoz­ta, hogy a magán­vá­das eljá­rás­ban az ügyész­ség a vád kép­vi­se­le­tét vegye át.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­kép­vi­se­le­tet átvet­te, és a nyo­mo­zást nagy nyil­vá­nos­ság előtt elkö­ve­tett rágal­ma­zás vét­sé­gé­nek gya­nú­ja miatt elren­del­te, amely­nek tel­je­sí­té­sé­vel a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányságot bízta meg.

Az inter­ne­tes közös­sé­gi háló­za­ton lét­re­ho­zott „Az ördög ügy­véd­je” elne­ve­zé­sű pro­fil fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­la­tos más bűn­cse­lek­mény miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség a közel­múlt­ban vádat emelt. Az ugyan­azon inter­ne­tes pro­fil­lal elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­mény ese­té­ben az ügyész­ség által tör­té­nő vád­kép­vi­se­let eljá­rá­si, bizo­nyí­tá­si szem­pont­ból cél­sze­rű és indokolt.