Főoldal » Archív » Nyomozást rendeltek el egy rendezvényen elkövetett szeméremsértés miatt

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség a nyo­mo­zást a bíró­ság jel­zé­se alap­ján ren­del­te el.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 2014. júli­us 5-én meg­ren­de­zett Buda­pest Pride Fesz­ti­vál­lal azo­nos idő­ben egy másik cso­port előre beje­len­tett ellen­tün­te­tést tar­tott az V. kerü­let, Kos­suth Lajos térnél.

Ennek során egy, a Buda­pest Pride Fesz­ti­vá­lon részt vevő - Magyar­or­szá­gon élő - ame­ri­kai férfi oda­sé­tált az ellen­tün­te­tők­höz és velük szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A későb­bi fel­je­len­tő – egy, az ellen­tün­te­tő cso­port­hoz tar­to­zó férfi – ekkor meg­kér­te őt arra, hogy hagy­ja el a hely­színt. Az ame­ri­kai férfi ennek nem tett ele­get, sőt, őt pro­vo­kál­va egy közös képet akart készí­te­ni a fel­je­len­tő­vel, ezért átka­rol­ta a nya­ká­nál, majd aka­ra­ta elle­né­re meg­fog­ta a mel­lét, illet­ve a kezé­vel a másik férfi mell­ka­sát végigsimította.

A férfi fel­je­len­tést tett, fel­je­len­té­sét a nyo­mo­zó ható­ság becsü­let­sér­tés miat­ti magán­vá­das eljá­rás lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben meg­küld­te az ille­té­kes bíróságnak.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 2018. feb­ru­ár végén tar­tott tár­gya­lá­son az ügyet a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség­hez áttet­te, mert azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a fel­je­len­tett sze­mély cse­lek­mé­nye hiva­tal­ból üldö­zen­dő köz­vá­das bűn­cse­lek­mény, neve­ze­te­sen sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A bíró­ság vég­zé­sé­ben fog­lal­tak­ra figye­lem­mel, a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt a nyo­mo­zást elrendelte.