Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Nyugdíjas korú férfi volt a sértettje a családon belüli erőszaknak – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Anya és lánya több mint két­mil­lió forin­tot vett el a sér­tett fiók­já­ból az egész éjsza­kán át tartó sanyar­ga­tást követően.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség egy idő­sebb nő és annak 43 éves lánya ellen emelt vádat a tör­tén­tek miatt.

A vád­irat sze­rint a sér­tett és az idő­sebb nő hosszú éve­ken át tartó házas­sá­ga már régebb óta meg­rom­lott, ami kiha­tás­sal volt a közös vál­lal­ko­zá­suk műkö­dé­sé­re is. A bol­tot a férj üze­mel­tet­te, így hozzá kerül­tek a napi bevételek.

2021 máju­sá­ban, egy este a fele­ség, mint a vál­lal­ko­zás bel­tag­ja a közös laká­suk kony­há­já­ban napi elszá­mo­lást kért a fér­jé­től, de ő ezt elhá­rí­tot­ta, mond­ván, hogy ráér az más­nap is. Az asszony azon­ban nem tűrt halasz­tást, fel­szó­lí­tot­ta pár­ját, hogy azon­nal adja át neki a bevé­te­le­ket, külön­ben bán­tal­maz­ni fogja. Mivel a sér­tett még így is ellen­állt, az anya a szom­széd­ból áthív­ta a lányát, majd kész­pénz után kutat­va ket­ten együtt elkezd­ték fel­for­gat­ni a lakást. Ennek során mind­ket­ten folya­ma­to­san ordí­tot­tak a meg­rö­kö­nyö­dött idős ember­rel, akit a fele­sé­ge nem csak szó­ban fenye­ge­tett, hanem több­szö­rö­sen, test­szer­te ütle­gelt is. Az apa kál­vá­ri­á­ja haj­nal­ban ért véget, ami­kor a lánya a háló­szo­ba éjje­li­szek­ré­nyé­nek fiók­já­ban talált 2.300.000 forin­tot, melyet magá­hoz vett, miköz­ben oda­szólt az any­já­nak, hogy abba­hagy­hat­ja a verést, mert meg­lett a pénz. Ennek egy része ugyan nem a cég bevé­te­le, hanem a sér­tett meg­ta­ka­rí­tott magán­va­gyo­na volt, ám ezt nem tudta a fele­ség, aki eltet­te a tel­jes összeget.

A járá­si ügyész­ség a cse­lek­mény kap­csán önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel vádol­ja a két nőt. Az anyá­val szem­ben emel­lett – a sér­tett magán­in­dít­vá­nya alap­ján – könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és egy napok­kal később elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt is vád­eme­lés­re került sor.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy beis­me­rés ese­tén a bíró­ság az idő­sebb elkö­ve­tő­vel szem­ben két év, három évre fel­füg­gesz­tett bör­tönt, a lányá­val szem­ben pedig 400.000 forint pénz­bün­te­tést szab­jon ki.