Főoldal » Hírek » Nyugdíjas otthonban fennálló használati jogot adtak el többszörösen – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li házas­pár­ral szem­ben, akik egy sze­ge­di nyug­dí­jas ott­hon­ban ugyan­azon apart­ma­nok hasz­ná­la­ti jogát érté­ke­sí­tet­ték többszörösen.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy - azóta fel­szá­mo­lás alatt álló, sze­ge­di szék­he­lyű - cég veze­tő tiszt­ség­vi­se­lői vol­tak. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság egy nyug­dí­ja­sott­hont üze­mel­te­tett Sze­ge­den. A cég­gel szer­ző­dő idős­ko­rú­ak bér­le­ti szer­ző­dés kere­té­ben apart­ma­nok hol­tig tartó haszon­él­ve­ze­ti jogá­hoz jutot­tak több mil­li­ós bér­le­ti díj meg­fi­ze­té­se elle­né­ben. A vád­lot­tak a bér­le­ti szer­ző­dés­ben fog­lalt kor­lá­to­zá­sok és tila­lom elle­né­re két olyan apart­man ese­té­ben, ame­lye­ket a bér­lők nem hasz­nál­tak, az apart­ma­nok bér­le­ti jogát újra érté­ke­sí­tet­ték. Az egyik apart­man­ba az új bérlő be is költözött.

A vád­lot­tak az apart­ma­nok hasz­ná­la­ti jogá­nak ismé­telt érté­ke­sí­té­sé­vel a sér­tet­tek­nek az egyik apart­man ese­té­ben 3 mil­lió forint, míg a másik apart­man ese­té­ben 8 mil­lió forint kárt okoz­tak a 2016. és 2017. évben meg­kö­tött újabb bér­le­ti szerződésekkel.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben a kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.