Főoldal » Hírek » Nyugdíjaskorúak sérelmére elkövetett csalássorozat ügyében emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 64 éves nő nyug­dí­jas­ko­rú­ak­nak hir­de­tett külön­bö­ző prog­ra­mo­kat és uta­zá­so­kat, egy idő után azon­ban azok lebo­nyo­lí­tá­sa nem állt szán­dé­ká­ban, célja az volt, hogy a sér­tet­tek pén­zét jog­ta­la­nul meg­sze­rez­ze. Az ügy­nek több mint 100 sér­tett­je van.

A vád­irat sze­rint a 64 éves nő leg­ké­sőbb a 2010-es évek ele­jé­től egy nem­zet­kö­zi­nek titu­lált, nyug­dí­jas­ko­rú­ak prog­ram­szer­ve­zé­sé­vel, illet­ve utaz­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zó cég veze­tő­jé­nek adta ki magát. Ennek kere­té­ben a vád­lott kez­det­ben több kul­tu­rá­lis prog­ra­mot és uta­zást is meg­szer­ve­zett és lebo­nyo­lí­tott, ame­lyek sike­res­sé­ge miatt az álta­la kínált szol­gál­ta­tás rövid időn belül igen nép­sze­rű­vé vált.

A vád­lott ezt kihasz­nál­va, a rend­sze­res haszon­szer­zés remé­nyé­ben, 2017. évtől kez­dő­den már a szol­gál­ta­tást igény­be vevők meg­té­vesz­té­sé­re és meg­ká­ro­sí­tá­sá­ra ren­dez­ke­dett be. Ennek kere­té­ben lát­szó­lag tovább­ra is több uta­zást és kul­tu­rá­lis prog­ra­mot szer­ve­zett és hir­de­tett, ame­lyek díját – jel­lem­ző­en a „cég” vala­me­lyik buda­pes­ti iro­dá­já­ban – a prog­ram­ra, illet­ve uta­zás­ra jelent­ke­ző nyug­dí­ja­sok­tól beszed­te. A vád­lott­nak azon­ban már a prog­ra­mok meg­hir­de­té­se­kor sem állt szán­dé­ká­ban azok tény­le­ges lebo­nyo­lí­tá­sa, hanem a célja a sér­tet­tek pén­zé­nek jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt.

A vád­lott eze­ket a prog­ra­mo­kat tipi­ku­san, köz­vet­le­nül az ese­dé­kes­ség napja előtt lemond­ta, azután pedig egy későb­bi uta­zás, vagy a pén­zük vissza­fi­ze­té­sé­nek ígé­re­té­vel hite­get­te a sér­tet­te­ket úgy, hogy való­já­ban egyik sem állt szándékában.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy buszos cég sérel­mé­re is elkö­ve­tett csa­lást. Kez­det­ben itt is prob­lé­ma­men­tes volt az együtt­mű­kö­dés, majd a vád­lott 2015 nya­rán fize­té­si prob­lé­mák­ra hivat­ko­zott, azt állít­va, hogy az üzlet­tár­sa eltűnt a pén­zük­kel. A vád­lott ezért halasz­tást kért, ame­lyet meg is kapott, ezt köve­tő­en pedig egé­szen 2015 novem­be­ré­ig tovább­ra is igény­be vette a tár­sa­ság szol­gál­ta­tá­sa­it úgy, hogy azok díját ígé­re­te elle­né­re nem fizet­te ki, és az a vád sze­rint nem is állt szán­dé­ká­ban. A vád­lott a cég­nek mint­egy 4.5 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügy­nek össze­sen 110 sér­tett­je van (109 magán­sze­mély és a buszos cég). Mind­össze­sen csak­nem 17 mil­lió forint a vád­lott által oko­zott kár.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 64 éves nővel szem­ben össze­sen 110 rend­be­li bűn­cse­lek­mény - köz­tük nagyobb kárt okozó, kisebb kárt okozó, vala­mint sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és rész­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lá­sok bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge, és sik­kasz­tás vét­sé­ge - miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a vádiratban.