Főoldal » Hírek » Nyugtató injekcióval sikerült csak megfékezni a Kiskunhalas környéki ámokfutót- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 máju­sá­ban egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben része­gen vere­ke­dett, egy gáz­pa­lac­kot a föld­höz vag­dos­va rob­ban­tás­sal fenye­ge­tő­zött, majd a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után az őt ellá­tó orvost akar­ta meg­üt­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 13-án dél­előtt egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben több­ször betért egy presszó­ba, ahol alko­holt fogyasz­tott. Kora dél­után­ra már erő­sen leit­ta­so­dott és agresszí­van visel­ke­dett. Kötöz­kö­dött a ven­dé­gek­kel, szi­dal­maz­ta őket, köp­kö­dött, nem lehe­tett lenyugtatni.

Az ittas férfi lekö­pött egy hely­bé­li fér­fit is, több­ször rátá­madt, meg akar­ta ütni egy sörös­üveg­gel, de a férfi kitért előle, az üve­get kivet­te a kezé­ből. Ennek elle­né­re két­szer érin­tő­le­ge­sen elér­te őt a vád­lott ütése, azon­ban sérü­lé­se nem kelet­ke­zett. A vád­lott több­ször elvá­gó­dott a tera­szon, ami miatt a fején zúzó­dá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott ezután oda­lé­pett a néhány méter­re letá­masz­tott kerék­pár­já­hoz és arról levett egy tele­töl­tött gáz­pa­lac­kot. A palac­kot a terasz­ra vitte és dühé­ben elkezd­te a nya­ká­nál fogva a föld­höz vag­dos­ni, miköz­ben ordít­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy min­den­kit fel­rob­bant a hely­szí­nen. A kiér­ke­ző rend­őrök men­tőt hív­tak a hely­szín­re, miköz­ben a vád­lott tovább szit­ko­zó­dott és a gáz­pa­lack fel­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A vád­lot­tat kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol - az ápo­lót és az orvost meg­lát­va - ismét agresszív­vé vált, kia­bált, szi­dal­maz­ta, illet­ve verés­sel fenye­get­te őket. Ezután hir­te­len fel­ug­rott a szék­ről és a kezét ököl­be szo­rít­va len­dü­le­te­sen meg­in­dult az őt ellá­tó orvos felé. A bán­tal­ma­zást a vád­lott mel­lett álló men­tő­ápo­lók aka­dá­lyoz­ták meg, elkap­ták a kar­ját, majd rend­őri segít­ség­gel a föld­re fek­tet­ve lefog­ták. A vád­lott­nak még egy nyug­ta­tó injek­ci­ót is be kel­lett adni.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­tén kívül köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.