Főoldal » Hírek » Nyugtatót és mobiltelefont rabolt egy fiatalkorú Sükösdön- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki 2021. janu­ár 21-én Sükös­dön egy farúd­dal fel­fegy­ver­kez­ve az egyik isme­rő­sé­től nyug­ta­tót és mobil­te­le­font rabolt.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2021. janu­ár 21-én este az egyik isme­rő­sé­nek a sükös­di ingat­la­ná­hoz ment. A kerí­té­sen átmász­va beju­tott az udvar­ba, a ház bejá­ra­ti ajta­ját betör­te és bement.

A farúd­dal fel­fegy­ver­ke­zett fia­tal­ko­rú az álta­la látás­ból ismert sér­tet­tet egy­szer ököl­lel fejen ütöt­te, ami­től a férfi a föld­re került. Ezután a vád­lott ráült a sér­tett mell­ka­sá­ra, majd nyug­ta­tót, kész­pénzt és mobil­te­le­font köve­telt. Köz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, lelö­vi a sértettet.

A sér­tett a fenye­ge­tés és az erő­szak hatá­sá­ra átadott egy doboz nyug­ta­tót. A fia­tal­ko­rú vád­lott ezen kívül elvet­te a sér­tett 45.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd a kapun átugor­va távo­zott a hely­szín­ről. Az ütés miatt a sér­tett a fején vérző sérü­lést szenvedett.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú bün­te­tett elő­éle­tű, a rab­lást fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt követ­te el. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel is vádolja.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fog­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a pró­bá­ra bocsá­tást meg kell szün­tet­ni és a koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.