Főoldal » Archív » Nyugtatót vett az anyjától rabolt pénzen a fiatal férfi

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Szik­szói Járá­si Ügyész­ség egy 20 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott férfi any­já­val, neve­lő­ap­já­val és négy­éves test­vé­ré­vel él együtt Szik­szón. 2017. janu­ár­já­ban fel­dúlt álla­pot­ban érke­zett haza és előbb vacso­rát köve­telt, majd pénzt. Anyja közöl­te vele, hogy nem ad pénzt. Ezen a férfi annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy fel­ka­pott egy kést és azzal fenye­ge­tő­zött. Ekkor neve­lő­ap­ja még el tudta venni tőle az esz­közt és pró­bál­ta csi­tí­ta­ni.

A vád­lott elő­vet­te a bics­ká­ját és anyja nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta, így köve­tel­te, hogy adja­nak neki pénzt. Ennek hatá­sá­ra kapott ezer forin­tot, amit keve­selt és tovább fenye­ge­tő­zött. Mivel több pénzt nem kapott, ezért elro­hant ott­hon­ról.

A rabolt pénz­ből nyug­ta­tót vásá­rolt, melyet azon­nal be is vett. A fér­fit még aznap este őri­zet­be vet­ték és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került. Koráb­ban már volt bün­tet­ve rab­lás miatt, akkor fel­füg­gesz­tett bör­tönt kapott, ennek pró­ba­ide­je alatt követ­te el ezt a cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nak.