Főoldal » Archív » Off-shore cégbe rejtette a jövedelmét – költségvetési csalás bűntette miatt felel

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon benyúj­tott vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a vád­lott férfi még 2010-ben egy buda­pes­ti XII. kerü­le­ti ingat­lan­ügy­let­ben köz­ve­tí­tői tevé­keny­sé­get vég­zett, melyért az ingat­lan vásár­ló­i­tól mint­egy 100 ezer euró (kb. 26,5 mil­lió Ft) siker­dí­jat kapott.
A vád­lott az így meg­szer­zett jöve­del­mét azon­ban a 2011. év máju­sá­ban az adó­ha­tó­ság­hoz benyúj­tott SZJA – beval­lá­sá­ban – mint önál­ló tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó jöve­del­met - nem sze­re­pel­tet­te, hanem az eltit­kolt jöve­del­mét az ingat­lan vevő­i­vel egy, a rész­tu­laj­do­ná­ban álló Seychelles-szigeteken bejegy­zett off-shore cég Lich­tens­tein­ben veze­tett bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ta, mely bank­szám­lá­hoz egye­di meg­bí­zás­sal hoz­zá­fé­rés­sel is ren­del­ke­zett.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mény 12.12.