Főoldal » Archív » Ököllel arcon ütötte, majd megbánta- jóvátételre kapott esélyt

Sz. R. ellen bün­te­tő­el­já­rás indult, mert 2013. augusz­tu­sá­ban Kabán egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen egy embert ököl­lel arcon ütött, majd ami­kor föld­re kerül több­ször meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zott 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de az elkö­ve­tő szán­dé­ka ennél súlyo­sabb ered­mény lét­re­ho­zá­sá­ra irá­nyult. Sz. R.-t a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, aki tet­tét elis­mer­te, meg­bán­ta. A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­sá­gi eljá­rás mel­lőz­he­tő, mert Sz. R. vál­lal­ta, hogy a sér­tett felé jóvá­té­tel­lel él.

Köz­ve­tí­tői eljárás_sajtóközlemény