Főoldal » Hírek » Ököllel és fabottal bántalmazta feleségét - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Esz­ter­gom­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, ököl­lel, fabot­tal ütöt­te a feleségét.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2021. augusz­tus 25-én a dél­utá­ni órák­ban az esz­ter­go­mi lakó­he­lyü­kön elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, fél­té­keny­ség­ből tett­leg bán­tal­maz­ta - az egyéb­ként álta­la koráb­ban is rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott – fele­sé­gét. A férfi ököl­lel és egy nagy fabot­tal, szá­mos alka­lom­mal meg­ütöt­te a nőt, majd a már föld­re került sér­tet­tet meg­ta­pos­ta és a hátán ugrált. Ennek követ­kez­té­ben a sér­tett­nek test­szer­te több sérü­lé­se kelet­ke­zett, a lépe lesza­kadt, mely élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en, a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mivel fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a fele­sé­ge, vagy a rá ter­he­lő val­lo­mást tevő tanúk sérel­mé­re sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb, erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, továb­bá a sér­tet­tet és a bűn­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő más sze­mé­lye­ket jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná és ezzel a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.