Főoldal » Hírek » Ököllel leütötte a sértettet egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A sér­tett a férfi barát­nő­jé­vel és a húgá­val egy szó­ra­ko­zó­he­lyen tán­col­ni sze­re­tett volna, de a nők eluta­sí­tot­ták, majd a vád­lot­tal szó­vál­tás­ba került, aki ököl­lel leütötte.

A vád­irat sze­rint 2022. május köze­pén, éjsza­ka, az elkö­ve­tő a barát­nő­jé­vel és a húgá­val egy sátor­al­ja­új­he­lyi szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott. A másik bará­ti tár­sa­ság közül egy ittas férfi tán­col­ni sze­re­tett volna a férfi barát­nő­jé­vel és húgá­val, mind­ket­tő­jü­ket a tánc­par­kett felé húzta. A nők til­ta­koz­tak, ezért a vád­lott rászólt a fér­fi­ra, hogy ne zavar­ja őket, emi­att szó­vál­tás­ba kerül­tek. A sér­tett ezt köve­tő­en is eről­tet­te, hogy a nők tán­col­ja­nak vele, mire a biz­ton­sá­gi embe­rek kive­zet­ték az utcára.

A vád­lott kiment dohá­nyoz­ni, és ész­lel­te, hogy a nőket inzul­tá­ló férfi a biz­ton­sá­gi őrö­ket szi­dal­maz­za, ami­kor pedig meg­lát­ta a vád­lot­tat hozzá for­dult és vere­ked­ni hívta. Az elkö­ve­tő a kihí­vást elfo­gad­ta, elin­dult felé, a férfi is köze­le­dett, a kezét fel­emel­te, ekkor a vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te. Az ütés olyan erejű volt, hogy a sér­tett azon­nal eldőlt, és anél­kül, hogy a kezé­vel az esést tom­pí­tot­ta volna, hát­tal az asz­fal­to­zott jár­dá­ra zuhant.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.