Főoldal » Archív » ököllel rendezte a közlekedési vitát - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy köz­le­ke­dé­si vitát ököl­üté­sek­kel ren­de­zett le.

A vád­lott 2018 novem­be­ré­ben Pécs bel­vá­ro­sá­ban nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dett az autó­já­val, amely miatt az út szé­lén gép­ko­csi­já­val vára­ko­zó sér­tett a vád­lott­ra rádudált.

Ez a vád­lott­nak nem tet­szett, ezért meg­állt, majd vissza­to­la­tott a vára­ko­zó gép­ko­csi­hoz. Az autó­ból kiszáll­va kia­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel, szá­mon kérte rajta a dudá­lást. A férfi folya­ma­to­san fenye­get­ve kia­bált a gép­ko­csi­ban ülő sér­tet­tel, majd a lehú­zott abla­kon benyúl­va meg­fog­ta a sér­tett ingét és 5-6 alka­lom­mal ököl­lel a sér­tett fejét meg­ütöt­te. Ami­kor az elkö­ve­tő vissza­ment az autó­já­hoz, ész­re­vet­te, hogy a bán­tal­ma­zott sze­mély tele­fon­já­val a gép­ko­csi­ját lefény­ké­pe­zi, ezért újra a sér­tett­hez ment, az ingét ismét meg­ra­gad­ta és több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te. Ezt köve­tő­en több­ször leköp­te a sér­tett autó­ját, majd a gép­ko­csi sár­vé­dő­jét, lök­há­rí­tó­ját meg­rúg­ta, mellyel több, mint 50.000,-Ft kárt okozott.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.