Főoldal » Hírek » Ököllel szerzett pénztárcát a kaposvári fiatal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves fér­fit, aki az egyik kapos­vá­ri áru­ház­nál bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet azért, hogy meg­sze­rez­ze a pénztárcáját.

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2020 júni­us végén itta­san az egyik kapos­vá­ri áru­ház előtt tar­tóz­ko­dott, ami­kor meg­lát­ta a szin­tén ittas sér­tet­tet, aki­től pénzt kért. A sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, mire vád­lott őt hir­te­len arcon ütöt­te, majd a föl­dön még két­szer megrúgta.

A vád­lott ezután átku­tat­ta a maga­te­he­tet­len sér­tett ruhá­za­tát, majd a nad­rág­já­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, és távo­zott a helyszínről.

A sér­tett isme­rő­sei azon­ban érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik a fér­fit még a közel­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. Az ügyész­ség ezt köve­tő­en indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a bíró­ság elrendelt.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­sei keletkezetek.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. júli­us 24-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en rab­lás­ban mond­ta ki bűnös­nek az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 3 év 9 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.