Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Ököllel ütötte a börtönőrt – vádat emelt az ügyészség-a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az elítélt­tel szem­ben, aki tavaly nyá­ron bán­tal­ma­zott egy biz­ton­sá­gi fel­ügye­lőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben tölti jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét. A  bör­tön­bün­te­tés tar­ta­ma alatt 2019. júni­us 3-án reg­gel a vád­lott az egyik kör­let folyo­só­ján egy­szer ököl­lel arcon ütöt­te az ott szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő biz­ton­sá­gi fel­ügye­lőt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, mellyel össze­füg­gés­ben súlyo­sabb egész­ség­ká­ro­so­dás kiala­ku­lá­sa nem vár­ha­tó.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lott egyéb­ként több­szö­rös vissza­eső, vagyon elle­ni és sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször állt bíró­ság előtt.

A más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.