Főoldal » Archív » Ököllel ütötte a lányát fegyelmező pedagógust

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben állí­tott a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság elé egy 35 éves szend­rői fér­fit.

A gya­nú­sí­tott lánya az egyik mis­kol­ci álta­lá­nos isko­la hato­dik osz­tá­lyos tanu­ló­ja. A lányt az isko­lá­ban taní­tó test­ne­ve­lő­ta­nár 2019. feb­ru­ár 8-án 11 óra körü­li idő­ben az isko­la intéz­mény­ve­ze­tő­je elé akar­ta vinni, mert okta­tá­si idő­ben fegyel­mi vét­sé­get köve­tett el – a köte­le­ző úszás­ok­ta­tá­son nem akart részt venni, vala­mint több­szö­ri til­tás elle­né­re rágó­gu­mi­zott -, azon­ban a lány nem volt haj­lan­dó vele tar­ta­ni.

Miu­tán a gya­nú­sí­tott tudo­mást szer­zett a tör­tén­tek­ről, fel­há­bo­rod­va az isko­lá­ba ment, majd mikor a gyer­me­kek­kel teli aulá­ban meg­lát­ta a tor­na­ta­nárt, oda­ment hozzá és három alka­lom­mal ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te. Az első ütés állon talál­ta a tanárt, a máso­dik és har­ma­dik ököl­csa­pás csu­pán súrol­ta az arcát illet­ve a fejét.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban könnyű testi sér­tés miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben.

A peda­gó­gus a nem­ze­ti köz­ne­ve­lés­ről szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott eset­ben – így az isko­lai és kol­lé­gi­u­mi neve­lő és okta­tó munka, vala­mint a peda­gó­gi­ai szak­szol­gá­lat ellá­tá­sa során a gyer­me­kek­kel, tanu­lók­kal össze­füg­gő tevé­keny­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban - köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, akit a tör­vény foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben része­sít.

A bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit két év, vég­re­haj­tá­sá­ban két évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, így az nem jog­erős.