Főoldal » Archív » Ököllel ütötte a sértettet a garázda férfi-VIDEÓVAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a táti fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2017. júli­us 23-án, este, az egyik toko­di sörö­ző kert­he­lyi­sé­gé­ben beszél­ge­tett a sér­tett fér­fi­val és annak barát­já­val. A vád­lott hir­te­len, min­den előz­mény nél­kül, ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től hát­tal a föld­re esett, és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A továb­bi bán­tal­ma­zást a sér­tett barát­ja aka­dá­lyoz­ta meg.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A garáz­da férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.