Főoldal » Archív » Ököllel ütötte és rugdosta osztálytársait egy fiú az iskolában

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt azzal a 15 éves fiú­val szem­ben, aki egy sze­ge­di álta­lá­nos isko­lá­ban köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket isko­lás­tár­sai sérelmére.

2012. decem­ber és 2013. már­ci­us között leg­alább hét alka­lom­mal bán­tal­maz­ta zöm­mel osz­tály­tár­sa­it, de volt, hogy más isko­la­tár­sa­it is. A kis­ko­rú sér­tet­tek bán­tal­ma­zá­sá­ra álta­lá­ban min­den külö­nö­sebb előz­mény nél­kül került sor, de volt, hogy a sér­tett egy szót rosszul ejtett, ame­lyet a vád­lott fél­re­ér­tel­me­zett. A fia­tal­ko­rú vád­lott osz­tály­tár­sa­it, ille­tő­leg az isko­la­tár­sa­it ököl­lel meg­ütöt­te, meg­rug­dos­ta, vagy térd­del fejen rúgta trá­gár kije­len­té­sek kíséretében.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-garázdaság