Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ököllel ütötték a vétlen sofőr fejét a karambolt okozók

Rátá­madt három férfi egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó sofőr­jé­re, miu­tán ők itta­san sza­bály­ta­la­nul behaj­tot­tak egy keresz­te­ző­dés­be és karam­bo­loz­tak a vét­len autós­sal. Az ütkö­zés után hár­man kiszáll­tak a bal­ese­tet okozó autó­ból és fel­dúl­tan a vét­len autós felé rohan­tak, aki ijed­té­ben mene­kül­ni kez­dett. Rug­dos­ták, ököl­lel ütöt­ték a sér­tett fejét a táma­dók, mikor utolérték.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és az I. r. vád­lot­tal szem­ben ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye cso­por­tos garázdaságról