Főoldal » Hírek » Olasz és ukrán embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két gya­nú­sí­tott­nak, akik 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott 2022. augusz­tus 6. nap­ján, éjjel 1 óra­kor, míg a másik férfi ugyan­ezen a napon este 10 óra­kor isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­té­re haj­tott egy – egy magyar honos­sá­gú  sze­mély­au­tó­val. A fér­fi­ak fel­vet­tek az elő­ző­leg isme­ret­len tár­sa­ik által a hatá­ron, ille­gá­li­san átkí­sért 8 illet­ve 9 sze­mélyt. Velük Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak volna, azon­ban a rend­őr­jár­őr rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ta, elő­ál­lí­tot­ta, majd őri­zet­be vette az olasz gya­nú­sí­tot­tat, míg az ukrán férfi előbb az autó­val mene­kü­lés köz­ben fának haj­tott, majd elfu­tott. Őt a rend­őrök más­nap az M5 autó­pá­lyán fog­ták el és állí­tot­ták elő. Az autók­ban utazó ille­gá­lis határ­át­lé­pők a rend­őri intéz­ke­dés­kor sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat afgán és szír állam­pol­gár­nak val­lot­ták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­te­ni.