Főoldal » Archív » Olaszországba csempészte a migránsokat a bűnszervezet

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság­hoz három sze­ge­di férfi ellen, akik 2013 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben egy ember­csem­pé­szés­sel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ként vagyo­ni haszon végett Öttö­mös kül­te­rü­le­té­ről a szerb-magyar állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő 15 sze­mélyt Olasz­or­szág­ba szál­lí­tot­tak, illet­ve továb­bi 18 mig­ránst meg­kí­sé­rel­tek kül­föld­re csempészni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-embercsempészet