Főoldal » Archív » Olcsó tűzifa ígéretével nagy összegű előlegeket vett át a hajdúsámsoni csaló

2017. már­ci­us ele­jén a vád­lott egy haj­dú­bö­ször­mé­nyi isme­rő­sé­vel tör­tént sze­mé­lyes talál­ko­zás alkal­má­val aján­lot­ta, hogy olcsón, nagy mennyi­sé­gű és jó minő­sé­gű tűzi­fát tud szál­lí­ta­ni rövid határ­idő­re. A haj­dú­bö­ször­mé­nyi férfi néhány napon belül 240 mázsa tűzi­fát ren­delt a vád­lot­tól össze­sen 500.000 Ft érték­ben. Ezt köve­tő­en a sér­tett 2017. már­ci­us 18-án 250.000 Ft elő­le­get adott át a vádlottnak.

A vád­lott a fát nem szál­lí­tot­ta le a sér­tett­nek, sem a meg­ál­la­po­dás meg­kö­té­se­kor, sem az elő­leg átvé­te­le­kor nem volt reá­lis lehe­tő­sé­ge a tel­je­sí­tés­re és az nem is állt szándékában.

A vád­lott kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en a sér­tett Haj­dú­bö­ször­mény­ben több isme­rő­sé­nek aján­lot­ta a vád­lot­tat tűzi­fa vásár­lás kap­csán. 2017 már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban a vád­lott továb­bi 3 sér­tet­tet meg­té­veszt­ve, tőlük össze­sen 885.000 Ft elő­le­get vett át, azon­ban a fát nem szál­lí­tot­ta le.

A haj­dú­sám­so­ni férfi által a sér­tet­tek­nek oko­zott kár össze­sen 1.135.000 Ft, amely nem térült meg.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 4 rend­be­li kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. Indít­ványt tett továb­bá arra, hogy a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a bíró­ság érdem­ben bírál­ja el.