Főoldal » Hírek » Olyan szarvasmarhákat adtak el vágóhídra, amiket ki se fizettek

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a sár­bo­gár­di élet­tár­sak­kal szem­ben, akik kihasz­nál­va a sér­tet­tek jóhi­sze­mű­sé­gét fize­tés nél­kül vit­ték el álla­ta­i­kat, majd úgy sze­rez­tek maguk­nak kész­pénzt, hogy a mar­há­kat vágó­hí­don érté­ke­sí­tet­ték.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak sár­bo­gár­di ott­ho­nuk­ban szar­vas­mar­hák tar­tá­sá­val, fel­vá­sár­lá­sá­val és eladá­sá­val fog­lal­koz­tak, e tevé­keny­ség kap­csán ismer­ked­tek meg az egyik sér­tet­tel, aki­től 2017 ápri­li­sá­ban a férfi hamis nevet hasz­nál­va négy bor­jút vásá­rolt.

A vád­lot­tak­nak 2017. év máso­dik felé­ben anya­gi nehéz­sé­gei támad­tak, ezért elha­tá­roz­ták, hogy a korább­ról ismert állat­tar­tó továb­bi eladás­ra szánt álla­ta­i­nak ellen­ér­ték nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel jut­nak bevé­tel­hez.

A férfi ismét meg­ke­res­te a sér­tet­tet és tőle 15 növen­dék szar­vas­mar­hát vett át az élet­tár­sa által alá­írt fel­vá­sár­lá­si jegye­ken azzal, hogy a 3,5 mil­lió forint vétel­árat a szál­lí­tás­tól szá­mít­va hat­van napon belül átutal­ják. A sér­tett meg­bí­zott a vád­lott­ban, mivel koráb­bi üzlet­kö­té­sük­nél szer­ző­dés sze­rint tel­je­sí­tett, ezért a saját és a nála tar­tott, de más tulaj­do­ná­ban lévő álla­tok vétel­árá­nak ren­de­zé­sé­hez elfo­gad­ta a halasz­tott fize­tést.

A vád­lot­tak azon­ban a bor­júk ellen­ér­té­két több hét hite­ge­tés után sem fizet­ték ki a sér­tet­tek­nek, hanem az álla­to­kat vágó­híd­ra adták el és az értük kapott pénzt saját cél­ja­ik­ra for­dí­tot­ták.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.