Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Önbíráskodás egy budapesti irodaházban – eredményes vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 55 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy tár­sá­val együtt, egy bel­vá­ro­si iro­da­ház­ban, egy jogos­nak vélt koráb­bi tar­to­zást akart behaj­ta­ni erő­szak­kal. A bíró­ság jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a férfit.

A tény­ál­lás sze­rint a sér­tett üzle­ti lehe­tő­sé­get aján­ló, befek­te­tő­ket kere­ső inter­ne­tes hir­de­tést adott fel. A vád­lott és isme­ret­le­nül maradt társa, 2021. janu­ár­ban jelent­kez­tek, és tele­fo­non egyez­tet­tek a sér­tet­tel. A felek 2021. feb­ru­ár 11-ére talál­ko­zót beszél­tek meg, ezért a sér­tett kibé­relt egy iro­da­he­lyi­sé­get. Az iro­dá­ban a vád­lott és társa a sér­tet­tet köz­re­fog­ták, majd közöl­ték, hogy nem befek­te­té­si cél­lal érkez­tek. A vád­lott a sér­tett lap­top­ját és tele­fon­ját eltol­ta azért, hogy a férfi ne érje el, vala­mint a tele­fo­non ellen­őriz­te, hogy a hang­rög­zí­tő be van-e kap­csol­va. Az elkö­ve­tők arro­gáns és fenye­ge­tő hang­nem­ben emlé­kez­tet­ték a sér­tet­tet, hogy koráb­ban egy befek­te­tő 2.000.000 forin­tot adott át neki egy olyan pro­jekt­re, amely végül nem való­sult meg. Az elkö­ve­tők közöl­ték, hogy ők ennek az összeg­nek – mint jogos­nak vélt tar­to­zás­nak – a vissza­fi­ze­té­sét köve­te­lik. A sér­tett elmond­ta, hogy az összeg nem köl­csön volt, hanem befek­te­tés, erre azon­ban a vád­lott még inge­rül­tebb lett, fel­ug­rott a szék­ről, és arcon ütöt­te a fér­fit. Ezután a férfi azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha fel­je­len­ti a rend­őr­sé­gen, akkor neki és csa­lád­já­nak is baja lesz. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett ígé­re­tet tett, hogy más­nap talál­ko­zik velük, és vissza­fi­zet nekik 500.000 forin­tot. A talál­ko­zót a Nyu­ga­ti téren lévő par­ko­ló­ba beszél­ték meg, ahol azon­ban a vád­lot­tat a sér­tett által elő­ze­te­sen érte­sí­tett rend­őrök vár­ták és elfogták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 55 éves fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ta meg vád­ira­tá­ban. A férfi a Pest Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság által meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét vád­dal egye­ző­en beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, mely­re figye­lem­mel őt a bíró­ság 1 év 4 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jogerős. 

A fel­vé­tel ele­jén az lát­szik, ami­kor a sér­tett és a két elkö­ve­tő belép az iro­dá­ba és leül­nek, majd a vád­lott arrébb tolja a sér­tett tele­fon­ját és lap­top­ját. Ezt köve­tő­en lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott meg­üti és fenye­ge­ti a sértettet. 

A videó az Ügyész­ség hon­lap­ján, a vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mény­hez kap­cso­lód­va, az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg.

https://ugyeszseg.hu/onbiraskodas-egy-budapesti-irodahazban-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/