Főoldal » Archív » Önbíráskodás lett a munkahelyi lopásból

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a sal­gó­tar­já­ni nő ellen, aki volt mun­kál­ta­tó­ját rob­ban­tás­sal fenye­get­te meg az őt ért mun­ka­he­lyi lopás miatt.

Az 58 éves vád­lott 2016-ban néhány hóna­pig alkal­ma­zott­ja volt egy bátony­te­re­nyei Kft-nek, ahol az öltö­ző­ből egy alka­lom­mal ellop­ták három arany­gyű­rű­jét és 10.000 Ft kész­pén­zét. A tol­vaj kilé­tét nem sike­rült meg­ál­la­pí­ta­ni.

Miu­tán a nő mun­ka­vi­szo­nya meg­szűnt, fel­hív­ta a cég egyik veze­tő­jét és rob­ban­tás­sal fenye­get­te meg arra az eset­re, ha a pén­zét és érté­ke­it neki nem jut­tat­ják vissza. Mivel a fenye­ge­tés­nek nem lett ered­mé­nye, a vád­lott 2016 novem­be­ré­ben levél­ben is meg­fe­nye­get­te volt mun­kál­ta­tó­ját azzal, hogy afgán és szír isme­rő­sei meg­ölik a Kft. veze­tő­it és fel­rob­bant­ják az alkal­ma­zot­ta­kat, ha gyű­rűi és a pénze nem kerül­nek elő.

A vád­lott azért fenye­get­te meg a cég­ve­ze­tőt, hogy jogos­nak vélt vagyo­ni igé­nyé­nek érvényt sze­rez­zen, így önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vele szem­ben vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség, a vád­irat­ban a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra vala­mint a 77.835 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re téve indít­ványt.