Főoldal » Archív » Önbíráskodáshoz vezetett a láncfűrész vásárlása

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki fenye­ge­tés­sel pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni a sér­tet­től a pénzét.

A sér­tett férfi 2015. decem­ber 15. nap­ján, Kis­bé­ren, 150.000 forin­tért eladott egy lánc­fű­részt az elkö­ve­tő­nek, aki más­nap meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az hibás, ezért becsap­va érez­te magát. A vevő fel­hív­ta az eladót, és meg­fe­nye­get­te azzal, ha nem adja vissza a pén­zét, akkor neki és a csa­lád­já­nak komoly baja lesz. Ezt köve­tő­en a férfi több­ször hívta a sér­tet­tet, vala­mint sms-ben közöl­te vele, elin­té­zi, hogy a kará­cso­nyi ünne­pe­ket büntetés-végrehajtási inté­zet­ben töltse.

A sér­tett komo­lyan tar­tott a fenye­ge­té­sek­től, de nem fize­tett, hanem fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság dönt.