Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Önbíráskodó csoport tagjait tartóztatták le - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tott négy fér­fit, akik a gyanú sze­rint az egyi­kük­től ello­pott motor­fű­részt keres­ve bán­tal­maz­ták, majd egy kocsi­ba tusz­kol­ták a sér­tet­tet, aki­vel a motor­fű­rész árát is ki akar­ták fizettetni.

A négy gya­nú­sí­tott egyi­ké­től koráb­ban ellop­tak egy motor­fű­részt, ami­ről egy isme­rő­se azt állí­tot­ta, hogy Tar köz­ség­ben látta jelen ügy sértettjénél.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. júni­us 25-én késő este a gya­nú­sí­tott és két társa el is utaz­tak Tarra, ahol a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben meg­ta­lál­ták és hátul­ról lefog­ták a kere­sett sze­mélyt, egyi­kük pedig leg­alább két­szer arcon is ütöt­te. Ezután a lefo­gott sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re erő­szak­kal a közel­ben álló gép­ko­csi­juk­hoz vit­ték és beül­tet­ték a hátsó ülés­re úgy, hogy a ket­ten köz­re­fog­ták. Az a férfi, aki­től a fűrészt koráb­ban ellop­ták, több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te, a motor­fű­ré­szét köve­tel­ve. Az autó­val negye­dik tár­suk­hoz haj­tot­tak, majd a sér­tet­tet már négyen továb­bi verés­sel, illet­ve meg­ölés­sel fenye­get­ték, ezután átül­tet­ték egy másik autó­ba, és elin­dul­tak vele, útköz­ben tovább bán­tal­maz­va. A veré­sek és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett elmond­ta, hol talál­ha­tó a motor­fű­rész, ezért Bátony­te­re­nyé­re utaz­tak tovább. A fűrész tulaj­do­no­sa ott „vissza­vá­sá­rol­ta” azt, miköz­ben a sér­tet­tet nem enged­ték kiszáll­ni az autóból.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ezután a fér­fi­ak Pász­tó felé indul­tak és útköz­ben a sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ták, majd azért, hogy a fűré­szért kifi­ze­tett pénzt vissza­sze­rez­zék a tulaj­do­nos meg­ölés­sel fenye­get­te meg a sér­tet­tet, más­na­pig köve­tel­ve a 16.000 forin­tot tőle. Miu­tán a sér­tett ígé­re­tet tett arra, hogy a pénzt határ­idő­re meg­fi­zet­ni, a gya­nú­sí­tot­tak Tar köz­ség köze­lé­ben elen­ged­ték őt.

Az eljá­ró nyo­mo­zó ható­ság a négy sze­mélyt cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás és a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyé­szi indít­vány nyo­mán a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.