Főoldal » Hírek » Öngyilkosságot tervezett, emberölésért ítélték el - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki közös öngyil­kos­sá­got ter­vez­ve meg­öl­te élettársát.

Az 55 éves zala­eger­sze­gi férfi és élet­tár­sa 2020. janu­ár­já­ban – tar­to­zá­sa­ik miat­ti kilá­tás­ta­lan élet­hely­ze­tük okán – elha­tá­roz­ták, hogy közö­sen vet­nek véget éle­tük­nek akként, hogy a vád­lott meg­öli a sér­tet­tet, majd magá­val is végez. A férfi janu­ár 4. nap­já­nak reg­ge­lén kutya­sé­tál­ta­tás­ból haza­tér­ve meg­foj­tot­ta élet­tár­sát, és a kutyá­juk­kal is vég­zett. Öngyil­kos­sá­gi szán­dé­ká­tól azon­ban idő­köz­ben elállt, a lakást elhagy­va a város utcá­in bolyon­gott, majd késő dél­előtt a rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon beje­len­tet­te a sér­tett halálát.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a 2020. júni­u­sá­ban hozott első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - ember­ölés bűn­tet­te miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Ítélőtáblán.

Az íté­lő­táb­la a mai napon hozott hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.