Főoldal » Hírek » Önként jelentkeztek a rendőrségen a kerékpár tolvajok - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik egy tata­bá­nyai áru­ház elől úgy lop­ták el a lezá­rat­lan kerék­párt, hogy egyi­kük eltol­ta, a másik pedig figye­lés­sel segí­tett neki. 

A vád­irat sze­rint a két fia­tal­ko­rú 2021. május 8-án, egy tata­bá­nyai áru­ház előtt meg­lát­tak egy lezá­rat­lan, 95.000 forint érté­kű, egye­di épí­té­sű alu­mí­ni­um vázas moun­tain­bi­ke kerék­párt, amely­nek tulaj­do­no­sa az üzlet­ben volt. Az elkö­ve­tők­nek meg­tet­szett a kerék­pár, ezért meg­be­szél­ték, hogy ellop­ják.

Az egyik férfi a kerék­párt eltol­ta az áru­ház elől, miköz­ben társa figye­lés­sel segí­tett, nézte, hogy az áru­ház biz­ton­sá­gi őrei vagy más sze­mé­lyek észlelik-e a lopást.  Az elkö­ve­tők ezután a kerék­pár­ral fel­vált­va köz­le­ked­tek a Csónakázó-tóhoz. A tó körül is fel­vált­va kerék­pá­roz­tak, végül egyi­kük haza­vit­te.

A nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tők fel­ku­ta­tá­sá­ra saj­tó­köz­le­ményt adott ki. Ami­kor az elkö­ve­tők érte­sül­tek a fel­hí­vás­ról, még aznap önként jelent­kez­tek a rend­őr­sé­gen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a kerék­párt elto­ló fiú­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, két évvel fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást szab­jon ki. Indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azt is, hogy a fia­ta­lab­bal szem­ben álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy isko­lai tanul­má­nya­it foly­tas­sa, illet­ve ennek befe­je­zé­sét köve­tő­en töre­ked­jen mun­ka­vi­szony léte­sí­té­sé­re.