Főoldal » Archív » Önkormányzati csatornába engedte a szennyvizet a derecskei asszony

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne

A vád­lott Derecs­ke kül­te­rü­le­tén egy zöld­ség­fel­dol­go­zó üzem tulaj­do­no­sa, amely­ben 2016. júni­us 27 és júli­us 8 között 260 tonna meggyet készí­tet­tek elő mély­hű­tés­re, meg­mos­ták és kima­goz­ták.

A mun­ka­fo­lya­mat során 715 m3 szenny­víz kelet­ke­zett, melyet a vád­lott sza­bály­el­le­ne­sen a telep eső­víz­tá­ro­zó­já­ba, majd onnan egy zárt csö­vön keresz­tül az önkor­mány­za­ti csa­tor­ná­ba veze­tett, végül a víz a Derecskei-főcsatornába jutott.  A vád­lott­nak koráb­ban volt ható­sá­gi enge­dé­lye újabb szennyvíz-tároló aknák kiala­kí­tá­sá­ra, azon­ban azo­kat még­sem épí­tet­ték meg.

2016. júli­us 7-én egy sport­hor­gász egye­sü­let arról érte­sí­tet­te a víz­ügyi ható­sá­got, hogy a főcsa­tor­ná­val össze­köt­te­tés­ben lévő kiegyen­lí­tő táro­zó­ban hal­pusz­tu­lás tör­tént.

Az ezt köve­tő­en vég­zett méré­sek ered­mé­nye sze­rint a vád­lott telep­he­lyé­ről a főcsa­tor­ná­ba enge­dett szenny­víz miatt a főcsa­tor­na vizé­nek szer­ves­anyag tar­tal­ma a meg­en­ge­dett érték több­szö­rö­se lett. A vád­lott a jelen­tős mér­té­kű szennye­zés­sel veszé­lyez­tet­te a víz­mi­nő­sé­get.

A víz­ügyi ható­ság a vád­lott telep­he­lyén a szennyvíz-kifolyást meg­szün­tet­te és jelen­tős mennyi­sé­gű fris­sí­tő­vi­zet veze­tett a Keleti-főcsatornából a Derecskei-főcsatornába, ezzel a továb­bi hal­pusz­tu­lás meg­szűnt.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen veszé­lyez­te­tést ered­mé­nye­ző kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon.