Főoldal » Hírek » Önkormányzati vagyon védelmében lépett fel a Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága föld­hi­va­ta­li bejegy­zés érvény­te­len­sé­ge miatt, annak tör­lé­se iránt nyúj­tott be kere­se­tet a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re, mivel a bejegy­zés alap­ját képe­ző adás­vé­te­li szer­ző­dés több okból is semmis.

A kere­se­ti kére­lem lénye­ge sze­rint egy Somogy megyei köz­ség képviselő-testülete 2020 októ­be­ré­ben az önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő, kor­lá­to­zot­tan for­ga­lom­ké­pes 4,5 ha terü­le­tű, jórészt erdő­vel borí­tott föld­te­rü­le­tet jelen­tő­sen a piaci ár alatt érté­ke­sí­tet­te a pol­gár­mes­ter gyermekeinek.

Az adás­vé­te­li szer­ző­dés alap­ján az új tulaj­do­no­sok 5,9 mil­lió forin­tért jutot­tak hozzá az egyéb­ként 20 mil­lió forint érté­kű ingat­lan­hoz. A meg­ál­la­po­dást azon­ban úgy kötöt­ték meg, hogy nem­ze­ti vagyon­gaz­dál­ko­dás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat mel­lőz­ve a kor­lá­to­zot­tan for­ga­lom­ké­pes törzs­va­gyont a képviselő-testület az eladást meg­elő­ző­en nem minő­sí­tet­te át üzle­ti vagyon­ná, továb­bá az érték­ará­nyos­sá­gi köve­tel­mé­nye­ket sem tar­tot­ták be.

A bejegy­zés alap­já­ul szol­gá­ló szer­ző­dés a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sér­té­sén túl a jó erkölcs­be is ütkö­zik, mert a köz­jo­gi funk­ci­ót betöl­tő pol­gár­mes­ter köze­li hoz­zá­tar­to­zói álta­li - kirí­vó­an ala­csony vétel­árú - föld­szer­zés­sel a tele­pü­lés 14 mil­lió forint bevé­tel­től esett el.

Az ügyész­ség kere­se­té­ben a vevők tulaj­don­jo­gá­nak tör­lé­sét és az érvény­te­len bejegy­zés­sel érin­tett jog­ügy­let előt­ti, ere­de­ti ingatlan-nyilvántartási álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azért, hogy a föld­te­rü­let tulaj­don­jo­ga vissza­ke­rül­jön az önkormányzathoz.

A jog­sza­bá­lyok­ba ütkö­ző adás­vé­tel kap­csán hűt­len keze­lés miatt bün­te­tő­el­já­rás is indult.