Főoldal » Archív » Online boltokat vizsgált a Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága 2018 első negyed­évé­ben már négy alka­lom­mal lépett fel, a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben, tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­telt támasz­tó vál­lal­ko­zá­sok­kal szemben.

A Pol­gá­ri Tör­vény­könyv az ügyész szá­má­ra több eset­ben is lehe­tő­vé teszi, hogy a köz­ér­dek védel­me érde­ké­ben kere­se­tet indít­son, így fel­lép­het a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt is. Egy álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel álta­lá­ban akkor tekint­he­tő tisz­tes­ség­te­len­nek, ha a vál­lal­ko­zás egy szer­ző­dé­si fel­té­telt – jel­lem­ző­en az elál­lá­si és fel­mon­dá­si jog gya­kor­lá­sát - egy­ol­da­lú­an és indo­ko­lat­la­nul a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra álla­pít meg.

A köz­jo­gi ügyé­szek ilyen tisz­tes­ség­te­len ÁSZF-et álla­pí­tot­tak meg hor­gász­cik­ke­ket, illet­ve tex­tí­li­á­kat áru­sí­tó web­áru­há­zak, illet­ve egy pin­cé­szet online bolt­ja ese­té­ben. A kirí­vóbb ese­tek között említ­he­tő, hogy volt vál­lal­ko­zás, amely az elál­lá­si jog gya­kor­lá­sá­ra a tör­vé­nyes 14 nap helyett csak 8 napot biz­to­sí­tott, míg az elál­lás utáni pénz­vissza­fi­ze­tés­re – magá­ra egy­ol­da­lú­an ked­ve­ző módon – 30 napos határ­időt álla­pí­tott meg annak elle­né­re, hogy a vonat­ko­zó jog­sza­bály sze­rint a vál­lal­ko­zó köte­les az elál­lás­ról való tudo­más­szer­zé­sé­től szá­mí­tott 14 napon belül vissza­té­rí­te­ni a fogyasz­tó által meg­fi­ze­tett tel­jes összeget.

Alap­ve­tő hiá­nyos­ság volt az is, ami­kor a vál­lal­ko­zás arról tájé­koz­tat­ta a fogyasz­tót, hogy az online vásá­rolt ter­mé­ket csak bon­tat­lan cso­ma­go­lás­ban haj­lan­dó vissza­ven­ni, hol­ott a fogyasz­tó nyil­ván­va­ló­an csak a meg­ren­delt ter­mék kicso­ma­go­lá­sa után tudja ellen­őriz­ni annak minőségét.

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az érin­tet­te­ket elő­ször min­den eset­ben önkén­tes tel­je­sí­tés­re hívja fel, így a vál­lal­ko­zá­sok­nak lehe­tő­sé­gük van arra, hogy a jog­sér­tő hely­ze­tet peres eljá­rás nél­kül meg­szün­tes­sék. Az ügy­in­té­zé­si tapasz­ta­la­tok sze­rint ezi­dá­ig az ügyé­szi fel­hí­vás­nak min­den vál­lal­ko­zás ele­get tett, az ügyé­szi eljá­rás­sal együtt­mű­kö­dött, így köz­ér­de­kű per­in­dí­tás­ra nem volt szükség.