Főoldal » Hírek » Online csalás – „hamis internetbank”
Ma már nem kell az elkö­ve­tő­nek lop­nia, rabol­nia, hogy hoz­zá­jus­son a pén­zünk­höz. Egyre több­ször még csak egy előre meg­ha­tá­ro­zott sze­méllyel sem kell kap­cso­lat­ba kerül­nie, csak fel­tesz egy lin­ket, vagy ezer­szám­ra küld egy e-mailt… 
 
Az egyik leg­ve­szé­lye­sebb, leg­na­gyobb kárt okozó mód­szer, ami­kor az inter­net­bank olda­lát tel­je­sen lemá­sol­ják az elkövetők.