Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Online képzés a kiberbűnözés ellen
Online kép­zé­sen mélyít­he­tik el tudá­su­kat a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­mel fog­lal­ko­zó hazai szak­em­be­rek. Az Euró­pa Tanács HELP prog­ram­já­nak kere­té­ben készült anya­got az ügyész­ség a hazai jog­sza­bá­lyi hát­tér­rel, tapasz­ta­la­tok­kal, gya­kor­la­ti tud­ni­va­lók­kal egé­szí­tet­te ki.
 
26 ügyész, 5 bíró és 5 ügy­véd vesz részt a kur­zu­son, amely­nek ünne­pé­lyes meg­nyi­tó­ján a Leg­főbb Ügyész­ség kép­vi­se­lői mel­lett az Euró­pa Tanács mun­ka­tár­sai is jelen vol­tak. A részt­ve­vők­nek a tan­fo­lyam során tesz­te­ket kell majd kitöl­te­ni­ük, ame­lyek­kel ellen­őriz­he­tik, hogy mennyi­re sike­rült az anya­got elsa­já­tí­ta­ni­uk.