Főoldal » Archív » Online piactereken csalóknak nyújtott segítséget – vádemelés

33 sze­mélyt káro­sí­tot­tak meg inter­ne­tes csa­lók, a kicsalt össze­gek­hez a vád­lott biz­to­sí­tot­ta a bank­szám­lát; az ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 38 éves férfi 2015. novem­ber 4-én, isme­ret­le­nül maradt társa fel­ké­ré­sé­re bank­szám­lát nyi­tott a XIV. kerü­let, Örs Vezér terén talál­ha­tó bevá­sár­ló­köz­pont­ban lévő bank­fi­ók­ban. Az isme­ret­len társ ezért 20.000,- Ft-ot adott a vád­lott­nak, és elkér­te a bank­szám­la ada­ta­it. A 38 éves férfi tudta, hogy a bank­szám­lá­ra bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pénz­össze­gek érkez­nek majd.

Isme­ret­len elkö­ve­tők 2015 novem­be­ré­től inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­la­kon gumi­ab­ron­cso­kat és videó­já­té­ko­kat kínál­tak eladás­ra, oly módon, hogy a meg­hir­de­tett áru­val nem ren­del­kez­tek, cél­juk való­já­ban a vásár­lók pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt.

A hir­de­tők az érdek­lő­dők­nek a vád­lott által nyi­tott bank­szám­la szá­mát adták meg, amely­re a vétel­árat tel­je­sí­te­ni kell, majd miu­tán az össze­gek meg­ér­kez­tek, elér­he­tet­len­né vál­tak. Az isme­ret­len tet­te­sek így 33 sze­mélyt káro­sí­tot­tak meg, össze­sen több mint fél­mil­lió forint­tal.

A vád­lott a bank­szám­lá­ra érke­ző össze­ge­ket 2015 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben fel­vet­te, majd azok­kal isme­ret­len módon ren­del­ke­zett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.