Főoldal » Hírek » Online tanulásra kiadott laptopot értékesített a szülő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki a koro­na­ví­rus jár­vány ideje alatt a gyer­me­ke szá­má­ra biz­to­sí­tott lap­to­pot értékesítette.

A vád­lott 2021 már­ci­u­sá­ban fel­vet­te a kap­cso­la­tot azzal a Kapos­vár kör­nyé­ki álta­lá­nos isko­lá­val, ahová kis­gyer­me­ke járt, hogy biz­to­sít­sa­nak neki egy ott­ho­ni online tanu­lás­ra alkal­mas lap­to­pot. A fér­fit azon­ban csa­lárd szán­dék vezet­te, mivel az esz­közt eleve azért igé­nyel­te, mert pénz­za­va­rát a készü­lék érté­ke­sí­té­sé­vel akar­ta megoldani.

Az isko­la jóhi­sze­mű­en az apa ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta a szá­mí­tó­gé­pet, ő azon­ban már az átvé­tel nap­ján érté­ke­sí­tet­te a lap­to­pot, ezál­tal az isko­lá­nak közel 100.000 forint kárt oko­zott. A kis­gyer­me­ket az apa által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt egyéb­ként nem érte hát­rány, mivel az online tanu­lás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek egyéb módon biz­to­sít­va vol­tak a szá­má­ra, isko­lai fel­ada­ta­it meg­fe­le­lő­en el tudta végezni.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és a sér­tett okta­tá­si intéz­mény­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.