Főoldal » Archív » Öntözőrendszert épített ki a kábítószer termesztéséhez – vádemelés (fotókkal)

A vád­lott 2015. év nya­rán Pécs hatá­rá­ban egy erdős terü­le­ten ken­der­nö­vény ültet­vényt hozott létre. A vád­lott a ken­der­nö­vé­nyek gon­do­zá­sa és öntö­zé­se cél­já­ból a tisz­tás ellett talál­ha­tó patak­ból búvár­szi­vattyú, gene­rá­tor és tömlő segít­sé­gé­vel öntö­ző­rend­szert ala­kí­tott ki, mely biz­to­sí­tot­ta a ken­der­ül­tet­vény öntözését.

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen.

Baranya 12.11.1

Baranya 12.11.3

Baranya 12.11.5

Baranya 12.11.6

Baranya 12.11.

Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye